УКРАЇНА

Бушинська сільська рада

Тиврівського району Вінницької області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15 грудня 2015 року № 14

с.Бушинка

 

Про  забезпечення доступу

запитувачів до публічної інформації.

 

       Відповідно до   статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації»: 

            1. Затвердити порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Бушинська сільська  рада (додаток 1).

            2.  Призначити  відповідальною особою за опрацювання, систематизацію, аналізом та контролем щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту  Сідору Марію Сергіївну- секретаря Бушинської сільської ради.

            3. Визначити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами у приміщенні сільської ради (окремий стіл).

           4. Затвердити форму запиту на інформацію (додаток 2).

           5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

                     Сільський голова                                               Н.І.Шеремет

 

               

 

 

 

  Додаток  1

                                                                       до розпорядження     

                                                                                  сільського    голови                                                                                                                                від 15 грудня 2015   №14

 

 

 

П О Р Я Д О К

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є 

Бушинська  сільська рада

            1.Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

            2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

            3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

            4. Запит на інформацію має містити:

            4.1. прізвище, ім’я, по батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також засобу зв’язку, якщо такий є;

            4.2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити  чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

            4.3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

            5. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до сільської ради, подаються на реєстрацію   за адресою: 23345 с. Бушинкавул.Жовтнева ,4 або за телефоном 24-7-43, факсом 24-7-43. 

            6. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

            7. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації») не розглядаються.

         8. Після реєстрації запит подається голові сільської ради для написання резолюції. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється  в виконавчому комітеті сільської ради.

9. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодовувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови районної ради в межах граничних  норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

            10. Відповідь на запит на інформацію надається районною радою не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

            11. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

            12. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

            13. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

            14. У разі, коли сільська рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволені запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

            15. Якщо сільська рада не володіє запитуваною інформацією, але якій за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, цей запит переадресовується належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

            16. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до суду.

     17. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

   Секретар сільської ради                                           М.С.Сідора

 

 

 

             

                                                                                                Додаток  2                                                                                                                                                                                                   до розпорядження сільського                                                                              голови                                                                                                                                                                                                                                    від 15 грудня 2015 №14

 

 

 

Ф о р м а    з а п и т у    н а    і н ф о р м а ц і ю

 

                                                                  Голові Бушинської сільської  ради

                                                                    Шеремет Н.І.

                                                                        _____________________________

                                                                        _____________________________

                                                                    (ПІБ або назва юридичної особи

                                                                        поштова

                                                                        _____________________________

                                                                    (електронна) адреса, контактний   

                              телефон)

                                                                         _____________________________

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:

Вид, назва, реквізити чи зміст документа(до якого Ви хотіли отримати доступ)                                                                          ____________________________________________________________                                                                     ____________________________________________________________                                                                                        ___________________________________________________________

 або

Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)

                                                                                      __________________________________________________________                                                                                   ___________________________________________________________

 

Відповідь прошу надати:

 

Поштою  (вказати поштову адресу)

 

Факсом  (вказати номер факсу)

 

Електронною поштою(вказати E-mail/)

 

В усній формі  (вказати номер телефону)

 

                                                                                                ______________________                                     _________________

 

          (дата)                                                                         (підпис)

 

 

*Запит подається у виконавчий комітет сільської ради, де можна отримати відповідний зразок запиту.

 

*Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»